Heda Festini (1928.-2018.)

U 89. godini života preminula je profesorica Heda Festini.
“Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 1951. godine diplomirala južnoslavensku književnost, filozofiju i psihologiju, a 1965. godine na istom fakultetu je doktorirala tezom Antropološka problematika pozitivnog egzistencijalizma Nicole Abbagnana. Predavala je u srednjim školama u Puli i Zadru te na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru gdje je kao redovni profesor radila do umirovljenja 1992. godine. U svojim radovima bavi se logikom, filozofijom znanosti, teorijskom filozofijom, egzistencijalizmom i proučavanjem hrvatskih filozofa (Frane Petrić, Juraj Politeo, Antun Petrić). Posebnu pažnju posvetila je proučavanju filozofije Ludwiga Wittgensteina” (Preuzeto sa stranice Hrvatske filozofkinje). Profesorica Festini bila je članica HDAF-a od samog osnivanja.
Wikipedia

Leave a Reply