Postani član HDAF-a

Tablica za upis novih članova nalazi se ovdje.
Podaci za plaćanje članarine nalaze se ovdje.

IV. odjeljak statuta Hrvatskog društva za analitičku filozofiju definira prava i dužnosti članova:

Članak 15.

Članom Društva može postati svaki poslovno sposobni građanin Republike Hrvatske i stranac:
– koji je diplomirao filozofiju (ili neku drugu disciplinu, a da se bavi filozofski relevantnom problematikom)
– koji iskazuje interes za bavljenjem filozofskim problemima na analitički način.

Članak 16.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Društva, a primanje se vrši na osnovu pismenog zahtjeva kandidata u kojem su sadržani potrebni podaci i dokumentacija. Zahtjev se podnosi Upravnom odboru Društva, a registar članstva vodi Tajnik.
Visinu članarine određuje Upravni odbor, u skladu s pojedinim vrstama članstva i pojedinačnim slučajevima.

Članak 17.

Članstvo u Društvu prestaje:
– izjavom člana o istupanju
– isključenjem
– smrću.

Članak 18.

Član Društva može istupiti iz članstva podnošenjem pismene izjave Upravnom odboru Društva. Upravni odbor dužan je konstatirati prestanak članstva u Društvu na temelju izjave podnositelja.
Član može biti isključen iz Društva ako ne plaća članarinu ili narušava ugled Društva.
Inicijativu za isključenje iz Društva daje Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana, koja donosi konačnu odluku.

Članak 19.

Svaki član Društva ima jednaka prava i dužnosti.
Prava i dužnosti člana jesu:
– da bira i da bude biran u tijela Društva;
– da predlaže programe i planove Društva;
– da daje prijedloge, primjedbe i mišljenja o radu tijela
– da obavješćuje i bude obavješten o radu Društva i njegovih tijela;
– da neposredno sudjeluje u svim oblicima rada Društva;
– da plaća članarinuTable CSAP1